โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา เป็นเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่ความเป็นสากลตามวิถีความเป็นไทย ครูมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ก้าวทันเทคโนโลยีและมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม


  

 

1.การจัดทำและเสนอของบประมาณ
2.การจัดทำแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา
3.การจัดสรรงบประมาณ
4.การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
5.การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน
6.การบริหารการเงิน
7.การบริหารการเงินและบัญชี
8.การบริหารพัสดุและสินทรัพย์
9.งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
10.การจัดระบบควบคุมการใช้จ่ายในหน่วยงานและควบคุมภายใน
 

 

 

 

 

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา
67 หมู่ 8 บ้านโคก ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 40160
โทรศัพท์/โทรสาร 043-216158 มือถือ 082-1141140