โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา เป็นเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่ความเป็นสากลตามวิถีความเป็นไทย ครูมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ก้าวทันเทคโนโลยีและมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม


  

 

1.งานที่ปรึกษากรรมการนักเรียน
2.การป้องกันปัญหายาเสพติด
3.งานเครือข่ายผู้ปกครอง
4.งานระเบียบวินัยนักเรียน
5.งานเวรสวัสดิการครู
6.งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
7.โรงเรียนวิถีพุทธ
8.โรงเรียนสีขาว
9.งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน
10.งานครูที่ปรึกษา
11.งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
12.งานจราจรและความปลอดภัยของนักเรียน
13.งานคู่มือนักเรียน
14.งานสหกรณ์โรงเรียน
 

 

 

 

 

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา
67 หมู่ 8 บ้านโคก ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 40160
โทรศัพท์/โทรสาร 043-216158