โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา เป็นเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่ความเป็นสากลตามวิถีความเป็นไทย ครูมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ก้าวทันเทคโนโลยีและมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม


  

 

1.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2.การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
3.การวัดผลประเมินผล
4.งานทะเบียนและเทียบโอนผลการเรียน
5.การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6.การพัฒนาสื่อ นวัฒกรรมและ เทคโนโลยี
7.การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
8.การนิเทศการศึกษา
9.แนะแนวการศึกษา
10.การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
11.การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน
12.การปรสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
13.การส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
14.การจัดทำสำมะโนผู้เรียน
15.การรับนักเรียน
16.การส่งเสริมและสนันสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
17.งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
18.งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
 

 

 

 

 

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา
67 หมู่ 8 บ้านโคก ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 40160
โทรศัพท์/โทรสาร 043-216158 มือถือ 082-1141140