โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา เป็นเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่ความเป็นสากลตามวิถีความเป็นไทย ครูมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ก้าวทันเทคโนโลยีและมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม


 


โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 67 หมู่ 8 บ้านโคก ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 ระหว่างอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น กับ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยอยู่ทางทิศใต้ของเส้นทางประมาณ 1 กิโลเมตร ตามเส้นทางเข้าที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ไชย มีพื้นที่เป็นที่ราชพัสดุ จำนวน 60 ไร่ 3 งาน โดยสร้างอาคารเรียนชั่วคราวในที่ดินสาธารณประโยชน์ ที่สภาตำบลบ้านโคกมอบให้เป็นที่สร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล (ทะเบียนราชพัสดุเลขที่ 42740 ตามหนังสือ ก.ค.ที่ 0403/3774 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2520) ย้ายมาทำการสอนในบริเวณปัจจุบัน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2520 และได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา” เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2537 ตามชื่อของอำเภอที่ตั้งขึ้นใหม่ โดยแยกเขตการปกครองออกจากอำเภอมัญจาคีรี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2537 ในปีการศึกษา 2538 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษาได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพิ่มขึ้นอีกเพื่อรองรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในอำเภอโคกโพธิ์ไชยให้ศึกษาต่อเพิ่มมากยิ่งขึ้น ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา มี 4 ตำบล คือ ตำบลบ้านโคก ตำบลโพธิ์ไชย ตำบลนาแพง และตำบลซับสมบูรณ์

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา
67หมู่ 8 บ้านบ้านโคก ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 40160
โทรศัพท์/โทรสาร 043-216158 มือถือ 082-1141140