กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


กลุ่มสนับสนุน การสอนโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา
67 หมู่ 8 บ้านโคก ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 40160
โทรศัพท์/โทรสาร 043-216158 มือถือ 082-1141140