โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา เป็นเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่ความเป็นสากลตามวิถีความเป็นไทย ครูมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ก้าวทันเทคโนโลยีและมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม


  

 

1.การวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
2.การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ
3.วินัยและการรักษาวินัย
4.การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง
5.การออกจากราชการ
6.การเลื่อนขั้นเงินเดือน
7.การลาทุกประเภท
8.การประเมินผลการปฎิบัติงาน
9.การจัดทำทะเบียนประวัติ
10.การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
11.การประเมินวิทยฐานะ
12.การส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ
13.การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
14.การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
15.งานเวรยามรักษาความปลอดภัย
 

 

 

 

 

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา
67 หมู่ 8 บ้านโคก ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 40160
โทรศัพท์/โทรสาร 043-216158 มือถือ 082-1141140