โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา เป็นเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่ความเป็นสากลตามวิถีความเป็นไทย ครูมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ก้าวทันเทคโนโลยีและมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม


 


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1040051186
รหัส Smis 8 หลัก : 40022016
รหัส Obec 6 หลัก : 051186
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : โคกโพธิ์ไชยศึกษา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : khokphochaisuksa
ที่อยู่ : 67 หมู่ที่ 8 บ้านโคก
ตำบล : บ้านโคก
อำเภอ : โคกโพธิ์ไชย
จังหวัด : ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ : 40160
โทรศัพท์ : 043-216158
โทรสาร : 043-216208
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 01/06/2519
อีเมล์ : khokphochaisuksa@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.kpcs.ac.th
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : 20
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : บ้านโคก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ: 80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 2 กม.

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา
67 หมู่ 8 บ้านโคก ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 40160
โทรศัพท์/โทรสาร 043-216158 มือถือ 082-1141140