โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา เป็นเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่ความเป็นสากลตามวิถีความเป็นไทย ครูมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ก้าวทันเทคโนโลยีและมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม


  

 

1.การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
2.การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
3.งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.การส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ
5.การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
6.การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
7.การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการศึกษาของบุคคลชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
8.การดำเนิดงานธุรการ
9.งานบริการสาธารณะ
10.งานอนามัยและโภชนาการ
11.งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
12.งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น
13.งานยานพาหนะ
14.งานสหกรณ์โรงเรียน
15.งานธนาคารโรงเรียน
 

 

 

 

 

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา
67 หมู่ 8 บ้านโคก ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 40160
โทรศัพท์/โทรสาร 043-216158 มือถือ 082-1141140