โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จึงรับสมัครผ่านทางระบบออนไลน์เท่านั้น