>
โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา เป็นเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่ความเป็นสากลตามวิถีความเป็นไทย ครูมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ก้าวทันเทคโนโลยีและมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม


 

วันที่ 25 พ.ย 2564 ท่านผู้อำนวยการเสกสัณห์ ลุนบง พร้อมด้วยท่านรองผู้อำนวยการสุภัสตรา ฝ่ายสงค์ มอบทุนการศึกษานักเรียนขาดแคลน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนวันที่ 24 พ.ย 2564 ท่านผู้อำนวยการเสกสัณห์ ลุนบง พร้อมด้วยท่านรองผู้อำนวยการสุภัสตรา ฝ่ายสงค์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีย้ายและบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่ประจำโรงเรียนวันที่ 8 พ.ย 2564 ท่านผู้อำนวยการเสกสัณห์ ลุนบง ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ ดร.กฤต สุวรรณพรหม เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นวันที่ 5 พ.ย 2564 ท่านผู้อำนวยการเสกสัณห์ ลุนบง พร้อมด้วยท่านรองผู้อำนวยการสุภัสตรา ฝ่ายสงค์ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยะฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (วPA)วันที่ 4 พ.ย 2564 ท่านผู้อำนวยการเสกสัณห์ ลุนบง พร้อมด้วยท่านรองผู้อำนวยการสุภัสตรา ฝ่ายสงค์ และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 ตามการจัดสรร ณ โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย จำนวน 410 คน


วันที่ 2 พ.ย 2564 ท่านผู้อำนวยการเสกสัณห์ ลุนบง พร้อมด้วยท่านรองผู้อำนวยการสุภัสตรา ฝ่ายสงค์ นำคณะครู นักการพร้อมแกนนำสภานักเรียน ร่วมกันฉีดล้างทำความสะอาดหอประชุม เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ขอขอบคุณเทศบาลตำบลบ้านโคก ที่ให้ความอนุเคราะห์รถดับเพลิงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในการทำกิจกรรมครั้งนี้วันที่ 2 พ.ย 2564 ท่านผู้อำนวยการเสกสัณห์ ลุนบง พร้อมด้วยท่านรองผู้อำนวยการสุภัสตรา ฝ่ายสงค์ ครู แกนนำสภานักเรียน และตัวแทนนักเรียนเข้ารับการอบรม เรื่อง การใช้ชุดตรวจ ATK เพื่อตรวจหาไวรัสโคโณนา 2019 ในโอกาสนี้ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากโณงพยาบาลโคกโพธิ์ไชยและสำนักสาธารณสุขอำเภอโคกโพธิ์ไชยที่ให้ความอนุเคราะห์ในการอบรมครั้งนี้วันที่ 1 พ.ย 2564 ท่านผู้อำนวยการเสกสัณห์ ลุนบง เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการอำเภอโคกโพธิ์ไชย ณ ห้องประชุมอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมทั้งแนะนำตัวในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษาวันที่ 1 พ.ย 2564 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา เปิดเรียนวันแรก ในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 แบบ On Site เต็มรูปแบบ ภายใต้มาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดวันที่ 29 ต.ค 2564 ท่านผู้อำนวยการเสกสัณห์ ลุนบง พร้อมด้วยท่านรองสุภัสตรา ฝ่ายสงค์ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Ageement:PA) ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อแสดงเจตจำนงในการพัฒนางานในด้านต่างๆให้สอดคล้องกับเป้าหมายและบริบทของสถานศึกษาวันที่ 27 ต.ค 2564 ท่านผู้อำนวยการเสกสัณห์ ลุนบง ท่านรองสุภัสตรา ฝ่ายสงค์ นำคณะครู บุคลากร สภานักเรียน และนักเรียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลบ้านโคก ดำเนินการฉีดน้ำทำความสะอาดโรงอาหาร และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อห้องเรียนห้องปฏิบัติการ ห้องสำนักงาน อาคารสถานที่ต่างๆ ภายในโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษาเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564วันที่ 27 ต.ค 2564 ท่านผู้อำนวยการเสกสัณห์ ลุนบง นำคณะครู บุคลากร แกนนำสภานักเรียน และนักเรียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด ณ โรงเรียนบ้านโนนกระยอม หมู่ที่ 3 และวัดบ้านกุดลอบ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่นวันที่ 25 ต.ค 2564 ท่านผู้อำนวยการเสกสัณห์ ลุนบง และท่านรองผู้อำนวยการสุภัสตรา ฝ่ายสงค์ จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา พร้อมผู้แทนจากศูนย์บริหารสถานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศปก.) เพื่อขอความเห็นชอบ เรื่องการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 แบบปกติ (Onsite)วันที่ 25 ต.ค 2564 ท่านผู้อำนวยการเสกสัณห์ ลุนบง พร้อมด้วยท่านรองผู้อำนวยการสุภัสตรา ฝ่ายสงค์ นำคณะครู บุคลากร และนักเรียนร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อปรับภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม พัฒนาพื้นที่บริเวณโรงเรียนให้สะอาด สวยงาม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564วันที่ 23 ต.ค 2564 ท่านผู้อำนวยการเสกสัณห์ ลุนบง ได้มอบหมายให้ท่านรองผู้อำนวยการสุภัสตรา ฝ่ายสงค์ พร้อมตัวแทนคณะครู ได้ร่วมวางพวงมาลา ณ ลานอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ไชย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้วันที่ 20 ต.ค 2564 ท่านผู้อำนวยการเสกสัณห์ ลุนบง ท่านรองผู้อำนวยการสุภัสตรา ฝ่ายสงค์ ได้เข้าคารวะ ดร.สมยงค์ แก้วสุพรรณ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ สภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น เนื่องในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษาวันที่ 20 ต.ค 2564 ท่านผู้อำนวยการเสกสัณห์ ลุนบง ท่านรองผู้อำนวยการสุภัสตรา ฝ่ายสงค์ พร้อมตัวแทนคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมชมนิทรรศการ KKC SMART EDUCATION 2021:เพราะการศึกษาต้อง MOVE ON โดยมีท่านดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วยวันที่ 12 ต.ค 2564 นำโดยท่านผู้อำนวยการเสกสัณห์ ลุนบง ท่านรองผู้อำนวยการสุภัสตรา ฝ่ายสงค์ พร้อมคณะครูนำนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer ณ โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชยพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยท่านผู้อำนวยการฯ ลัดดา ผาพันธ์ท่านรองผู้อำนวยการฯ สุพัสตรา ฝ่ายสงค์ มอบรางวัลให้นักเรียนที่เข้าใช้ห้องสมุดมากที่สุด ประจำปีการศึกษา 2/2563โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา ร่วมทำบุญกับทางเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา ดำเนินการสอบวัดความรู้นักเรียชั้น ป.6ท่านรองผู้อำนวยการฯ สุพัสตรา ฝ่ายสงค์ เป็นประธานพิธีเปิดกองลูกเสือสามัญ ประจำปีการศึกษา 2563ท่านผู้อำนวยการฯ ลัดดา ผาพันธ์ กล่าวให้โอกาทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื่องในวันปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา
67 หมู่ 8 บ้านโคก ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 40160
โทรศัพท์/โทรสาร 043-216158 มือถือ 082-1141140