>
โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา เป็นเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่ความเป็นสากลตามวิถีความเป็นไทย ครูมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ก้าวทันเทคโนโลยีและมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม


 

กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2562โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษาได้รับโล่เกียรติยศพร้อมประกาศนียบัตรในฐานะมีคะแนนพัฒนาการรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้นเป็นอันดับ 1 และกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นเป็นอันดับ 1 และประกาศนียบัตรมีคะแนนพัฒนากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นเป็นอันดับ 2ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการคณะครูและนักเรียนโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษาร่วมงานลอยกระทง ประจำปี 2561 วันที่22 พฤศจิกายน 2561ผลงานนักเรียนที่ภาคภูมิใจ26 มิถุนายน 2561 วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดผ้าป่าศิษย์เก่า แสดขาว ชมพูดำ 14 เมษายน 2561กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 62 วันที่ 16 มกราคม 2561มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดย พลตรีสุริยนต์ เฉียงตะวัน ผู้แทนพระองคื มอบผ้าห่มพระราชทาน ณ หอประชุมโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา วันที่ 22 ธันวาคม 2560ทำบุญ อาคาร40ปี และประชุมผู้ปกครอง 2/2560วันที่31-2พฤศจิกายน 2560 กิจกรรมกีฬาพัฒนาคุณธรรม28 กันยายน 2560 กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ครบ100ปี13กันยายน2560 ประเมินผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว29 สิงหาคม 2560 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์18 สิงหาคม 2560 โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน2-3 สิงหาคม 2560 นาย สุริยันต์  เหล่ามะลึก
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา เปิดโครงการเข้าค่ายฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็กนักเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต7 กรกฎาคม 2560 นาย สุริยันต์  เหล่ามะลึก
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษาถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา
67 หมู่ 8 บ้านโคก ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 40160
โทรศัพท์/โทรสาร 043-216158 มือถือ 082-1141140